- < Obsługa Niezamawianych Wiadomości E-mail/Telefonicznych - ONWET > -


Pkt. 1

Warunkiem przyjęcia zlecenia jest przesłanie przez Zamawiającego (podmiot gospodarczy / osobę fizyczną / osobę prawną zlecającą lub rozsyłającą / właściciela platformy rozsyłającej / rejestratora domeny z której są wysyłane wiadomości) więcej niż jednej wiadomości e-mail w ciągu 365 dni. Zgodnie z niniejszym regulaminem opłata wynosi 1750,00 zł.


Pkt. 2

Każdorazowe udostępnienie naszych danych w celach handlowych i marketingowych wymaga naszej pisemnej zgody. Opłata za każdorazowe nieupoważnione przekazanie naszych danych zgodnie z niniejszym regulaminem wynosi 1750,00 zł.


Pkt. 3

Niezamówiona rozmowa telefoniczna podczas której dzwoniący dąży do uzyskania danych osobowych/firmy jest płatna 5000.00 zł za każde wystąpienie.


Pkt. 4

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury PROFORMA za wykonaną usługę i zobowiązuje się do jej opłacenia w terminie 7 dni od jej otrzymania.


Pkt. 5

W przypadku braku terminowej wpłaty Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1500.00 zł.


Pkt. 6

Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną w celu realizacji zlecenia.


Pkt. 7

Zamawiający upoważnia zleceniobiorcę do podjęcia wszelkich czynności w związku z windykacją należności i deklaruje pokrycie wszelkich kosztów z nią związanych. Przyjmuje się, iż stawka godzinowa czynności zmierzających do ustalenia płatnika nie może być niższa niż 750.00 zł ani wyższa niż 25000.00 zł, a jej wycena należy do zleceniobiorcy.


Pkt. 8

Brak uregulowania należności w ciągu 21 dni spowoduje wystąpienie z wnioskiem o wpis dłużnika do KRD.


Pkt. 9

Dokonując czynności z Pkt.1, Pkt.2, Pkt.3 zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem usługi i akceptuje go w pełnym zakresie.


- - - - - - = = < < > > = = - - - - - -

Podano ceny NETTO. Powyższe warunki stanowią integralną część usługi.